Regulamin

Szanowni Klienci!

 

W trosce o bezpieczeństwo, zdrowie klientów i naszych pracowników, jak również w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszej oferty. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty stałej jak i promocji Gabinetu Kosmetyki i Medycyny Estetycznej Śliczna (dalej: „Gabinet” lub „Gabinet Kosmetyczny”).

 

§1

Klienci Gabinetu Śliczna są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed umówieniem się na wizytę i rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Gabinetu Śliczna www.gabinetsliczna.pl .

Skorzystanie z oferty Gabinetu oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

§2

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba.)

Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu z użyciem prądu bądź ultradźwięków powinni zdjąć całą biżuterię z okolicy poddanej zabiegowi.

Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika w razie pogorszenia swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty Gabinetu Kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

Gabinet Kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Gabinetu Kosmetycznego.

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

Na terenie całego Gabinetu Śliczna obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

 

§3

Za wykonane usługi po zakończeniu zabiegu uiszcza się opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na portalu i w aplikacji Booksy oraz na stronie www.gabinetsliczna.pl.

Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi. Przy czym ma prawo do umówienia się i skorzystania z zabiegu w promocyjnej cenie do dwóch miesięcy po zakończeniu promocji jeśli dokona rezerwacji na ten zabieg przed wygaśnięciem promocji. W przypadku odwołania bądź zmiany terminu zabiegu objętego promocją, który miał się odbyć po wygaśnięciu oferty, klient traci możliwość skorzystania z ceny promocyjnej i uiszcza opłatę zgodną z cennikiem.

Bony upominkowe wykupione przez klienta są ważne 3 m-ce od daty zakupu.

Bon wykupiony na wybraną kwotę można wykorzystać na kilku wizytach, przy czym skreślana jest kwota i wpisywana nowa, pomniejszona o kwotę zabiegu wybranego przez klienta. Bon taki również należy wykorzystać w ciągu 3 m-cy od daty zakupu.

Bon na wybraną kwotę nie łączy się z innymi promocjami (np. -30% na pierwszą wizytę, -15% na kolejną wizytę, aktualne czasowe promocje), tj. cena wybranej usługi jest taka jak w obowiązującym cenniku i o taką kwotę pomniejszana jest wartość zakupionego bonu.

Dopuszcza się możliwość przedłużenia bonu lub zamiany usługi w ramach bonu na inny w tej samej kwocie, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i nie stanowi precedensu dla innych.

-30% na pierwszą wizytę dotyczy każdego zabiegu dostępnego w naszej ofercie za wyjątkiem zabiegów z użyciem usieciowanego kwasu hialuronowego.

-30% jest promocją jednorazową z której może skorzystać każdy klient, który po raz pierwszy korzysta z usługi w Gabinecie Śliczna.

-15% na kolejną wizytę otrzymuje klient, który w dniu wykonania danej usługi umówi się na kolejny dowolny zabieg za wyjątkiem zabiegów z użyciem usieciowanego kwasu hialuronowego oraz zabiegów depilacji laserowej.

W przypadku zmiany terminu zabiegu, który został zarezerwowany w tym samym dniu po upływie 24h, klient traci możliwość skorzystania z rabatu -15% i uiszcza opłatę zgodną z cennikiem dostępnym na Booksy lub stronie internetowej.

Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu pod numerem 508-198-829. W przypadku braku odebrania telefonu lub możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać e-mail na adres: gabinetsliczna@gmail.com. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

Klientka czy klient, którzy trzykrotnie nie odwołają rezerwacji i nie pojawiają się w umówionym terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem wolnych terminów w gabinecie. W przypadku trzykrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku konieczne jest telefoniczne lub sms-owe potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg.

Gabinet zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w kwocie 190 zł w przypadku rezerwacji terminu na zabieg z użyciem wypełniaczy (usieciowanego kwasu hialuronowego). Kwota wykonanego zabiegu pomniejszona jest o kwotę kaucji.

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku spóźnienia się na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów. W przypadku znacznego spóźnienia się klienta (powyżej 20 min.) pracownik Gabinetu może wyznaczyć nowy termin zabiegu, jeśli takie opóźnienie będzie skutkowało przesunięciem zabiegów kolejnych klientów.

W przypadku, gdy opóźnienie będzie znaczące i zostanie wyznaczony nowy termin zabiegu klient traci ewentualny rabat np. -15% na kolejną wizytę. 

W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie Gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

W przypadkach nagłych Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach bonu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności bonu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu. Zmiana terminu leżąca po stronie Gabinetu nie powoduje utraty ewentualnej promocji -15% lub -30 %.

Klient ma prawo do otrzymania „karty stałego klienta” po zapłacie za zabieg minimum 50 zł. Przy kolejnych wizytach klient za każde wydane 50 zł za zabieg otrzymuje pieczątkę bądź podpis kosmetologa, przy czym nie łączy się to z innymi promocjami, także z promocją -15% i -30%. Promocja ta nie obejmuje wybranych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej (zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego usieciowanego, mezoterapii igłowej oraz  depilacji laserowej).

 

§4

Wszelkie reklamacje należy składać w Gabinecie osobiście bądź telefonicznie. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym.

Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru). W przypadku braku oryginału jednego z powyższych konieczne jest udowodnienie zakupu reklamowanej usługi czy towaru.

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 7 dni od daty wpływu reklamacji do Gabinetu.

Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w Gabinecie.

Za pozytywne rozpatrzenie reklamacji uznaje się naprawę wady bądź rekompensatę w postaci innego satysfakcjonującego klienta zabiegu lub w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa zwrot pieniędzy za usługę bądź towar.

Uznane reklamacje są wypłacane tylko i wyłącznie po osobistym podpisaniu protokołu reklamacyjnego w Gabinecie Kosmetycznym w formie gotówki – z potwierdzeniem przez reklamującego odbioru gotówki lub przelewem na konto bankowe podane przez reklamującego na piśmie.

 

§5

Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników Gabinetu.

Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i Gabinet Kosmetyczny.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.